Vilkår og betingelser

Salgsbetingelser bedrift

1 Generelt

Kjøpsinformasjon


Med forbehold om feil i tekst, bilder og priser.

Betalingsvilkår

Bedriftskunder kan søke om å bli fakturakunde. Dersom søknaden innvilges etter godkjent kredittkontroll tildeles kunden et kundenummer som kan brukes ved kjøp i vår nettbutikken.

Betalingsvilkår: Direkte bankoverføring  til vår bankkonto. Bruk ordrenummeret ditt som betalingsreferanse. Ordren din sendes når vi har mottatt betalingen din på vår konto.

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Huurre Norways AS på huurre.no til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

Selger er: Huurre Norway AS

Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt). Huurre Norwas AS selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret.

På huurre.no kan du kjøpe varer direkte av Huurre Norway AS. For å utføre kjøp på huurre.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Vi leverer til fastlands Norge og Svalbard.

2 Bestillings- og avtaleprosess

Alle oppgaver og data som finnes i huurre.no´s produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Huurre Norway AS tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

huurre.no vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. Ved forhandling om pris vil rett pris ikke synes på bestillingsbekreftelsen, men på faktura.

3 Priser

Alle priser er oppgitt eks. fraktkostnader og mva, men inkl. miljøgebyrer. Det er mulig å hente på lager i Sandosvegen 2, 7820 Spillum for å unngå fraktkostnader.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre Partnere, leverandører eller valutaendringer.

4 Betaling/Morarenter

Alle kjøp betales ved utsendt faktura til forfall. Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt av Huurre Norway AS må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selgere hos Huurre Norway AS forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel. Varer kjøpt av Partnere kan ha spesielle leveransevilkår.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Huurre Norway AS og/eller fra Partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Huurre Norway AS ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Huurre Norway AS gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Huurre Norway AS og/eller Partnere har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

6 Reklamasjon og garanti

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Huurre Norway AS melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til Huurre Norway AS innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Huurre Norway AS muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Huurre Norway AS skriftlig og med bilde av produktet.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Huurre Norway AS, betaler Huurre Norway AS ikke disse utgiftene.

Huurre Norway AS står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedrifter eller forhold på hans side, har Huurre Norway AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Huurre Norway AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

7 Erstatningsansvar

Huurre Norway AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Huurre Norway AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

8 Produktansvar

Kjøpslovens regler gjelder for Huurres leveranse. Huurre har ikke noe ansvar for å vurdere bruken av Huurres produkter for Kundens formål i forhold til oppfyllelsen av bygningstekniske og/eller branntekniske krav.  Huurre fraskriver seg ethvert ansvar for Kundens eventuelle indirekte tap, så som, men ikke begrenset til, skader som Huurres produkter eller Huurres montasje/andre tjenester måtte forårsake på Kundens eller Kundens kontraktsmedhjelperes eiendeler eller gjenstander under deres kontroll eller Kundens driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste, tap av kontrakt, krav fra tredjemann mv. Huurres kontraktsansvar er under enhver omstendighet begrenset til kjøpesummen for produktene. Det som er angitt over gjelder ikke dersom annet er skriftlig avtalt eller Huurre har opptrådt forsettelig eller grovt uaktsomt .

9 Betaling med kort

Kjøper kan ikke betale med kort for varer kjøpt av Huurre Norway AS.

10 Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse.

11 Retningslinjer for personvern

Vennligst ikke oppgi fødsels- og personnummer i ordre til Huurre Norway AS.

12 Salgspant

Huurre Norway AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med Huurre Norway AS eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.

13 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Huurre Norway AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Huurre Norway AS eller Huurre Norway AS sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Selger sin side.

14 Ekstraordinære forhold

Huurre Norway AS er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Huurre Norway AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Huurre Norway AS side.

15 Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

16 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

17 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

18 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning Huurre Norway AS betingelser, samt tvister som ellers angår handel med Huurre Norway AS, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Namsos tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Huurre Norway AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Huurre Norway AS.

Sist oppdatert 01.12.2017